RSS Srf konsulterna
 • Sveriges talman September 26, 2022
  Riksdagen har valt Andreas Norlén till talman för valperioden 2022–2026. Han valdes genom acklamation. Acklamation innebär att ledamöterna i kammaren svarar ja eller nej till förslaget med utrop.
  Srf konsulterna
 • Arbetslöshetsnivå September 26, 2022
  Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 38, samma nivå som föregående vecka.
  Srf konsulterna
 • Snabb löneökning September 26, 2022
  Medlingsinstitutets (MI) analys visar en löneutveckling i Europa och USA i liknande eller högre takt jämfört med före pandemin. Kraftigt stigande konsumentpriser har dock gjort att reallönerna fallit med 4-6 %.
  Srf konsulterna
 • Tillämplig ettårsregel September 20, 2022
  Skatterättsnämndens förhandsbesked gör gällande att ettårsregeln endast är tillämplig när det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdas utlandsvistelse.
  Srf konsulterna
 • SKV:s experthjälp September 20, 2022
  Företag som har komplexa beskattningsfrågor kan via en ny tjänst på Skatteverkets hemsida få direktkontakt med en expert hos Skatteverket för att minska osäkerheten och risken för fel.
  Srf konsulterna
 • Skydda BankID September 20, 2022
  Swedbank varnar för pågående smishingkampanj då ett stort antal kunder via sms har uppmanats att uppdatera ett spärrat BankID via en länk till en falsk app eller websida lik bankens inloggningssida.
  Srf konsulterna
 • Höjd styrränta September 20, 2022
  Riksbanken har  beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret.
  Srf konsulterna
 • Rekordhög skuldsättning September 19, 2022
  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska bolags sammanlagda räntebärande värdepappersskuld var 9 088 miljarder kronor i slutet av augusti, vilket är rekordhögt.
  Srf konsulterna
 • Små förändringar i utsläpp September 19, 2022
  Statistikmyndighetens (SCB) visar nästan oförändrat utsläpp av växthusgas från svensk ekonomin i årets Q1 jämfört med i fjol samtidigt med ett minskat utsläpp av växthusgas per producerad krona i ekonomin.
  Srf konsulterna
 • Arbetslöshetsnivån September 19, 2022
  Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 37.
  Srf konsulterna